Chris Ball & Neil Thompson
Taken around 1971, during the House Drama Festival.
Chris Ball and Ian Thompson